วิธีทำฟาร์มกัญชาให้ได้มาตรฐาน GAP

การทำฟาร์มกัญชาให้ได้มาตรฐาน GAP นั้น ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดที่กำหนดไว้ เพื่อให้มั่นใจว่ากัญชาที่ผลิตมีคุณภาพ ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในบทความวันนี้ทาง SKY CANNABIS (Thailand) เราจะมาแนะนำเกี่ยวกับเรื่อง วิธีทำฟาร์มกัญชาให้ได้มาตรฐาน GAP ให้ทุกท่านได้ เรียนรู้ และทราบกัน จะเป็นอย่างไร มีอะไรบ้าง เราไปดูกันเลย

มาตรฐาน GAP (Good Agricultural Practices) หรือแนวทางการผลิตเกษตรที่ดี หลายประเทศได้นำมาใช้เพื่อให้การผลิตอาหารมีคุณภาพและปลอดภัยต่อผู้บริโภค

ความสำคัญของมาตรฐาน GAP

 1. ช่วยให้ผู้ผลิต มีมาตรฐานในการผลิตที่มีประสิทธิภาพ และทำให้ได้สินค้าคุณภาพสูง
 2. เพิ่มความไว้วางใจในสินค้าที่มีความปลอดภัย และสุขอนามัย
 3. สร้างความยอมรับในตลาด และเพิ่มมูลค่าของสินค้า

ขั้นตอน และ วิธีทำฟาร์มกัญชาให้ได้มาตรฐาน GAP สามารถทำตามได้เลย

เกษตรกรที่ต้องการปลูกกัญชามาตรฐาน GAP จำเป็นต้องปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1 เตรียมความพร้อม

 • ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับมาตรฐาน GAP สำหรับกัญชาอย่างละเอียด
 • จดทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
 • ผ่านการอบรมความรู้เกี่ยวกับมาตรฐาน GAP
 • เตรียมพื้นที่ปลูก เลือกพื้นที่ที่เหมาะสม ปลอดภัยจากสารปนเปื้อน
 • เตรียมระบบน้ำ ระบบไฟ แรงงาน และอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้พร้อม

ขั้นตอนที่ 2 การปลูก

 • เลือกเมล็ดพันธุ์หรือกิ่งพันธุ์ที่มีคุณภาพ มาจากแหล่งที่เชื่อถือได้
 • ปลูกในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ควบคุมอุณหภูมิ แสง ความชื้น ให้เหมาะสม
 • ดูแลรักษาต้นกัญชาอย่างสม่ำเสมอ รดน้ำ ใส่ปุ๋ย พรวนดิน กำจัดวัชพืช

ขั้นตอนที่ 3  การจัดการ

 • การให้น้ำ : รดน้ำกัญชาอย่างสม่ำเสมอ ปริมาณที่เหมาะสม
 • การใส่ปุ๋ย : ใส่ปุ๋ยตามระยะ พิจารณาจากสภาพดินและความต้องการของต้นกัญชา
 • การควบคุมวัชพืช : กำจัดวัชพืชในแปลงปลูก
 • การควบคุมศัตรูพืชโรคพืช : ใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชโรคพืชที่ได้รับอนุญาต ปริมาณที่เหมาะสม
 • การเก็บเกี่ยว : เก็บเกี่ยวผลผลิตกัญชาในช่วงเวลาที่เหมาะสม

ขั้นตอนที่ 4 การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว

 • การตัดแต่ง : ตัดแต่งกัญชาเพื่อแยกส่วนที่ต้องการ
 • การอบแห้ง : อบแห้งกัญชาด้วยวิธีที่เหมาะสม
 • การแปรรูป : แปรรูปกัญชาเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น น้ำมัน ดอกตูม ใบ
 • การบรรจุหีบห่อ : บรรจุหีบห่อกัญชาอย่างถูกวิธี ป้องกันการเสื่อมสภาพ
 • การขนส่ง : ขนส่งกัญชาอย่างถูกวิธี รักษาคุณภาพ

ขั้นตอนที่ 5 การบันทึกข้อมูล

 • บันทึกข้อมูลการผลิตกัญชาทุกขั้นตอน
 • เก็บหลักฐานการใช้สารเคมี ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง
 • เก็บตัวอย่างดิน น้ำ ผลผลิต เพื่อตรวจวิเคราะห์
 • เตรียมเอกสารสำหรับการขอรับรองมาตรฐาน GAP

ข้อกำหนดการตรวจประเมิน เพื่อทำฟาร์มกัญชาให้ได้มาตรฐาน GAP

สำหรับเกณฑ์ในการตรวจประเมินแหล่งผลิต GAP “พืชสมุนไพร”ของกรมวิชาการเกษตร จะปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชสมุนไพร (มกษ.3502-2561) โดยมีข้อกำหนดการตรวจประเมิน 8 ข้อ ดังต่อไปนี้

 1. น้ำ ที่ใช้ในแปลงปลูกต้องมาจากแหล่งที่ไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อนที่กระทบต่อความปลอดภัยของผู้บริโภค และน้ำที่ใช้หลังการเก็บเกี่ยวต้องสะอาดมีคุณภาพตามมาตรฐานการบริโภค
 2. พื้นที่ปลูก ต้องไม่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ก่อให้เกิดการปนเปื้อนในผลิตผล และพื้นที่ที่ใช้เพาะปลูกต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 3. วัตถุอันตรายทางการเกษตร หากมีการใช้ให้ใช้ตามคำแนะนำ หรืออ้างอิงในคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตร ผู้ปฏิบัติงานต้องมีความรู้ในการใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตรอย่างถูกต้อง และมีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากสารพิษ
 4. การจัดการคุณภาพในกระบวนการผลิตก่อนการเก็บเกี่ยว ต้องมีแผนควบคุมการผลิตเมล็ดพันธุ์ที่ใช้ต้องตรงตามพันธุ์ มีวิธีการปฏิบัติดูแลรักษาที่เหมาะสมตามชนิดของ “พืชสมุนไพร” โดยคำนึงถึงปริมาณสาระสำคัญ
 5. การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว ให้เก็บเกี่ยวในระยะเวลาและใช้วิธีการที่เหมาะสมโดยคำนึงถึงปริมาณสารสำคัญ มีวิธีการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว/ลดความชื้นที่เหมาะสม และถูกสุขลักษณะไม่ก่อให้เกิดผลเสียต่อคุณภาพของพืชสมุนไพร
 6. การเก็บรักษาและการขนย้ายสถานที่เก็บพืชสมุนไพรต้องถูกสุขลักษณะสามารถป้องกันความชื้นจากภายนอก และการปนเปื้อนจากวัตถุอันตรายและสัตว์พาหะนำโรคได้ ภาชนะบรรจุต้องสะอาด มีมาตรการป้องกันไม่ให้พืชสมุนไพรมีความชื้นระหว่างขนย้าย
 7. สุขลักษณะส่วนบุคคล ต้องมีการดูแลสุขลักษณะส่วนบุคคลที่สัมผัสกับผลผลิตโดยตรงโดยเฉพาะหลังการเก็บเกี่ยว เพื่อป้องกันไม่ให้มีการปนเปื้อนสู่ผลผลิต ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจหรือได้รับการฝึกอบรมด้านสุขลักษณะส่วนบุคคล มีสิ่งอำนวยความสะดวกด้านสุขลักษณะส่วนบุคคลที่เพียงพอและอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
 8. การบันทึกข้อมูลและการตามสอบมีเอกสารและบันทึกข้อมูล ได้แก่ การใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตร การปฏิบัติก่อนและหลังการเก็บเกี่ยว การฝึกอบรมคุณลักษณะส่วนบุคคล เก็บรักษาข้อมูลการปฏิบัติงานและเอกสารสำคัญที่เกี่ยวข้องไว้เพื่อการทวนสอบเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 2 ปี

เกณฑ์การตัดสินผลการตรวจประเมินต้องผ่านข้อกำหนดหลักทุกข้อ และข้อกำหนดรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของข้อกำหนดรองทั้งหมด กรณีการตรวจประเมินเพื่อต่ออายุใบรับรองในรอบปีต่อไปต้องแสดงให้เห็นว่ามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

หมายเหตุ

 • ข้อมูลนี้เป็นเพียงแนวทางเบื้องต้น เกษตรกรควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและปฏิบัติตามมาตรฐาน GAP อย่างเคร่งครัด
 • กฎระเบียบและข้อกำหนดต่าง ๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลง เกษตรกรควรติดตามข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำหรับบริษัท SKY CANNABIS (Thailand) เรายังคงมุ่งมั่นปลูกกัญชา ให้ได้มาตรฐานสากล โดยการใช้มาตรฐาน GAP ในการผลิตกัญชาช่วยให้การผลิตมีประสิทธิภาพและปลอดภัยต่อผู้บริโภค มีการกำหนดกระบวนการการเพาะเมล็ด , การดูแล , การใช้สารเคมี , และกระบวนการอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัย ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP จาก กรมวิชาการเกษตร ในการพัฒนาสายพันธุ์ และนำช่อดอก กิ่ง ก้าน ราก ใบ ที่ได้มาตรฐานมาทำการสกัด และแปรรูปเพื่อการวิจัย สำหรับการนำไปใช้ทางการแพทย์ต่อไป

สรุป

การทำฟาร์มกัญชาให้ได้มาตรฐาน GAP นั้น ต้องอาศัยความรู้ ความตั้งใจ และความใส่ใจ ผลลัพธ์ที่ได้คือ กัญชาที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ผู้บริโภคได้ประโยชน์ เกษตรกรมีรายได้ และสิ่งแวดล้อมยั่งยืน มาตรฐาน GAP ในการผลิตกัญชามีผลประโยชน์มากมาย ไม่เพียงช่วยปรับปรุงคุณภาพและความปลอดภัยของกัญชาเท่านั้น แต่ยังช่วยลดความเสี่ยง และเพิ่มมูลค่าของผลผลิตในตลาด รวมถึงเป็นการสร้างความยั่งยืนในการผลิตที่มีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้ในระยะยาว

เป็นอย่างไรกันบ้างคะ ท่านคงได้รู้เกี่ยวกับ วิธีทำฟาร์มกัญชาให้ได้มาตรฐาน GAP กันแล้วนะคะ หวังว่าบทความนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อ นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจในเรื่องวิธีทำฟาร์มกัญชาให้ได้มาตรฐาน GAP หวังว่าทุกคนจะได้รับความรู้จากบทความวันนี้กันนะคะ หากมีข้อผิดพลาดประการ ในทางแอดมิน ต้องขออภัย มา ณ ที่นี้ ด้วยค่ะ หากข้อมูลนี้เป็นประโยชน์ ฝากกดไลด์ กดแชร์ กดติดตาม SKY CANNABIS (Thailand) ของเราไว้ด้วยนะคะ เพื่อจะได้ไม่พลาดข้อมูลดี ๆ ที่เราจะนำมาฝากกันในทุก ๆ วัน วันนี้ก็ของลากันไปก่อน แล้วพบกันใหม่ในบทความหน้านะคะ

ขอขอบคุณที่มาข้อมูล : เว็บไซต์กรมวิชาการเกษตร , เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา


หากถูกใจ หรือ คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อน ๆ

ฝากกดไลค์ กดแชร์ และกดติดตามเพจของเราด้วยนะคะ

Facebook : บ้านหนองทองจันทร์ฟาร์ม หรือ Bannongthongchan Farm

หรือ สอบถามเพิ่มเติมผ่านช่องทางติดตามอื่น ๆ

Website: skycannabisthailand.com

Tel :  063-649-5638 หรือ 064-530-2826 

LINE : Monkey Rolling หรือ LINE@ : Monkey Rolling Weed