ผลกระทบทางสังคมของการใช้กัญชา

ผลกระทบทางสังคมของการใช้กัญชา

การใช้กัญชาเป็นเรื่องที่มีการโต้แย้งและการถกเถียงอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นในเชิงกฎหมาย สังคม หรือสุขภาพ การใช้กัญชามีผลกระทบที่หลากหลายต่อสังคมทั้งในด้านบวกและด้านลบ ในบทความวันนี้ทาง SKY CANNABIS (Thailand) ได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ ผลกระทบทางสังคมของการใช้กัญชา มาฝากทุกท่านกัน จะเป็นอย่างไร เราไปดูกันเลยค่ะ

ผลกระทบทางสังคมของการใช้กัญชา ที่ควรต้องรู้

การใช้กัญชามีผลกระทบทางสังคมที่หลากหลาย และซับซ้อน สภาพการใช้กัญชาและผลกระทบของการใช้กัญชานั้นอาจแตกต่างกันไปในทุกประเทศ    และการปรับเปลี่ยนสถานะกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกัญชาในหลายประเทศได้ ส่งผลให้ความเข้าใจและการมองเห็นของสังคมเกี่ยวกับกัญชาเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ ดังนั้น ผลกระทบทางสังคมของการใช้กัญชาอาจแตกต่างกันไปในแต่ละสังคม

ในปัจจุบันประเทศไทย การใช้กัญชามีการปลดล็อคให้ถูกกฎหมาย ส่งผลให้ทุกส่วนของกัญชากัญชงไม่เป็นยาเสพติด ซึ่งหมายความว่าประชาชนสามารถปลูกทั้งเพื่อบริโภคเองและปลูกในเชิงพาณิชย์ได้โดยไม่ผิดกฎหมายแต่ยังคงมีข้อกำหนดกำกับไว้บางประการ

อาทิ ต้องใช้เพื่อการแพทย์ หรือการดูแลรักษาสุขภาพ ปริมาณ THC ของกัญชาที่ใช้ต้องไม่เกินร้อยละ ๐.๒ โดยน้ำหนัก ตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติด ต้องได้รับอนุญาตจากกองควบคุมวัตถุเสพติดกัญชา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และการขายหรือจำหน่ายกัญชาส่วนของเมล็ดพันธุ์ กิ่งพันธ์ุ หรือสารสกัดในเชิงพาณิชย์ ต้องได้รับอนุญาต พ.ร.บ.พันธุ์พืช

นอกจากนั้น การสูบกัญชาในที่สาธารณะ อาจเข้าข่ายผิดกฎหมายด้านสาธารณสุข หากเกิดปัญหาหรือเป็นเหตุให้เกิดความเสียหาย โดยมีโทษจำคุกไม่เกิน ๓ เดือนและ ปรับไม่เกิน ๒๕,๐๐๐ บาท

ประกาศดังกล่าวยังส่งผลให้ผู้ต้องขังและผู้ต้องหาคดีเกี่ยวกับกัญชาพ้นผิดและได้รับการปล่อยตัวทันที รวมไปถึงการยกเลิกการฟ้องคดี และถอนหมายจับที่เกี่ยวกับพืชกัญชาที่อยู่ในชั้นสอบสวนทั้งหมด หากไม่มีความผิดร่วมในข้อหาอื่น ๆ

ผลกระทบทางสังคมที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้กัญชา

  • สุขภาพจิต: การใช้กัญชาอย่างสม่ำเสมอ และในปริมาณที่มากอาจเกิดผลกระทบทางจิตใจและสุขภาพจิต บางคนอาจพบว่ามีอาการวิตกกังวลหรือซึมเศร้าเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบุคคลที่มีภาวะทางจิตเวชก่อนหน้านั้น
  • ความสัมพันธ์สังคม: การใช้กัญชาอย่างสม่ำเสมอ และในปริมาณที่มากอาจส่งผลให้เกิดผลกระทบ กับความสัมพันธ์สังคม บางครั้งผู้ใช้กัญชาอาจพบว่าความสัมพันธ์กับครอบครัวหรือเพื่อนฝูงเสียหาย เนื่องจากกัญชาสามารถเป็นสาเหตุให้เกิดการเสพยาเสพติดอื่น ๆ หรือมีความกังวลในการสื่อสาร
  • การทำงานและประสิทธิภาพการเรียนรู้: การใช้กัญชาอย่างสม่ำเสมอ และในปริมาณที่มากอาจมีผลกระทบ ต่อประสิทธิภาพการทำงาน และการเรียนรู้ บางครั้งผู้ใช้กัญชาอาจพบว่าความสามารถในการจดจำ การตัดสินใจ หรือความสนใจลดลง
  • สถานะกฎหมาย: การใช้กัญชาในบางประเทศยังถูกห้ามโดยกฎหมาย การกระทำเช่นนี้อาจส่งผลให้ผู้ใช้กัญชาเผชิญกับความเสี่ยงทางกฎหมาย ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการได้รับการศึกษา การหางาน หรือการพัฒนาอาชีพในอนาคต
  • ขนาดการใช้ยาเสพติด: การใช้กัญชาอย่างหลากหลาย และระบาดมากอาจส่งผลให้บุคคล หรือสังคมแพร่หลาย ว่าการใช้ยาเสพติดทุกชนิดเป็นเรื่องปกติและเป็นสิ่งที่ยอมรับ ซึ่งอาจส่งผลให้เพิ่มความเสี่ยงในการพบกับยาเสพติดอื่น ๆ

สูบกัญชา

ดังนั้น เพื่อควบคุมไม่ให้กัญชาส่งผลร้ายต่อสังคม การรับมือสถานะ “เสรี” ของกัญชากัญชง ทั้งแง่กฎหมาย ผลกระทบทางสังคมและเศรษฐกิจจึงเป็นเรื่องสำคัญที่ทุกภาคส่วนต้องให้ความสนใจและร่วมมือกันแก้ไขป้องกัน รวมถึงการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพิษภัยของการเสพกัญชา กัญชง ตลอดจนพิจารณาขอบเขตของคำว่า “เสรี” อย่างรอบคอบ

โดยเฉพาะในเชิงกฎหมายและสังคม เช่นการกำหนดอายุของผู้ซื้อและผู้บริโภค การกำหนดเวลาและสถานที่ในการจำหน่าย ตลอดจนกฎหมายเกี่ยวกับการสูบ เสพหรือบริโภคในที่สาธารณะ เช่นเดียวกับสารเสพติดชนิดอื่นอย่างสุราและบุหรี่

เนื่องจากการบริโภคกัญชา มีผลต่อสมองของเด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นวัยที่สมองยังพัฒนาไม่เต็มที่ และอาจส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและการทำงานของสมองที่กำลังพัฒนา รวมไปถึงควรพิจารณาละเว้นการจำหน่ายกัญชาให้หญิงมีครรภ์เพราะสารเสพติด อาจส่งผลต่อพัฒนาการของลูกในท้องด้วย แม้แต่การใช้ผลิตภัณฑ์กัญชาเพื่อรักษาโรค ก็ควรกำหนดกรอบการอนุญาตให้ชัดเจน เช่นต้องได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ หรือบุคลากรทางการแพทย์ ต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด ต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญ และห้ามเสพหรือใช้ก่อนขับรถ หรือทำงานกับเครื่องจักร  เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม การใช้กัญชายังมีผลกระทบต่อสุขภาพทั้งจิตและร่างกายของบุคคล อาจเสพติดหรือมีอาการข้างเคียงที่ไม่พึงประสงค์ เช่น ความวิตกกังวล ซึมเศร้า หรือโรคซึมเศร้า การใช้กัญชาในปริมาณที่มาก อาจเสี่ยงต่อความเสี่ยงในการเกิดปัญหาสุขภาพที่ร้ายแรง ดังนั้นการใช้กัญชาควรพิจารณาอย่างรอบคอบ และให้ความสำคัญกับสุขภาพทั้งจิตและร่างกาย

สรุป

การใช้กัญชามีผลกระทบต่อสังคมอย่างมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการกระตุ้นพฤติกรรม และการกระทำของบุคคล หรือสมดุลระหว่างความสุขภาพทั้งจิต และร่างกาย ผู้ใช้ควรพิจารณาอย่างรอบคอบถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นก่อนการตัดสินใจในการใช้กัญชา และควรปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง การปรึกษาแพทย์ หรือผู้เชี่ยวชาญก่อนการใช้กัญชา อาจจะเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้การใช้กัญชามีประสิทธิภาพและปลอดภัยที่สุด

เป็นอย่างไรกันบ้างคะ ท่านคงได้รู้เกี่ยวกับ ผลกระทบทางสังคมของการใช้กัญชากันแล้วนะคะ หวังว่าทุกคนจะได้รับความรู้จากบทความวันนี้กันนะคะ หากมีข้อผิดพลาดประการ ในทางแอดมิน ต้องขออภัย มา ณ ที่นี้ ด้วยค่ะ หากข้อมูลนี้เป็นประโยชน์ ฝากกดไลด์ กดแชร์ กดติดตาม SKY CANNABIS (Thailand) ของเราไว้ด้วยนะคะ เพื่อจะได้ไม่พลาดข้อมูลดี ๆ ที่เราจะนำมาฝากกันในทุก ๆ วัน วันนี้ก็ของลากันไปก่อน แล้วพบกันใหม่ในบทความหน้านะคะ

ขอบคุณที่มาข้อมูล : ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์


หากถูกใจ หรือ คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อน ๆ

ฝากกดไลค์ กดแชร์ และกดติดตามเพจของเราด้วยนะคะ

Facebook : บ้านหนองทองจันทร์ฟาร์ม หรือ Bannongthongchan Farm

หรือ สอบถามเพิ่มเติมผ่านช่องทางติดตามอื่น ๆ

Website: skycannabisthailand.com

Tel :  063-649-5638 หรือ 064-530-2826 

LINE : Monkey Rolling หรือ LINE@ : Monkey Rolling Weed